Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Bezuinigen via kwaliteitszorg

Met het oog op duurzaamheid en beheersing van levenscycluskosten heeft Kiwa KOAC recent het Ingenieursbureau Drechtsteden ondersteund tijdens de realisatie van twee wegenprojecten.
Het wordt steeds duidelijker, dat duurzaamheid van een verharding in termen van “durability’ in grote mate wordt beïnvloed door de kwaliteit van een verharding. Een laag kwaliteitsniveau leidt tot een te geringe levensduur en vroegtijdig onderhoud met negatieve consequenties voor materiaalgebruik, energieverbruik, emissies en hinder voor omgeving en weggebruikers. Kwaliteitszorg maakt risico’s beheersbaar en garandeert optimale duurzaamheid.

In de gemeente Dordrecht heeft Kiwa KOAC de kwaliteitszorg van de reconstructie Laan der Verenigde Naties (fase 1) en het project capaciteitsverruimende maatregelen Provincialeweg verzorgd.
Voorafgaande aan de asfalteringswerkzaamheden zijn daartoe de kwaliteitsplannen beoordeeld en de CE-markeringen van de door de twee aannemers voorgestelde asfaltmengsels getoetst.
Tijdens de verwerking van het asfalt is door Kiwa KOAC toezicht gehouden op de kwaliteit van het proces. Tijdens dit toezicht werden die aspecten van de asfaltverwerking, die kritiek zijn voor de uiteindelijke kwaliteit van de asfaltconstructie, beoordeeld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:
 • weersomstandigheden
 • toestand onderbaan
 • aanbrengen kleeflaag
 • inzet materieel
 • verwerking en verdichting van het asfalt
 • temperatuur asfalt tijdens verwerking, o.a. met behulp van
  thermocamera. Met behulp van een dergelijke camera wordt het
  aangebrachte asfalt gefotografeerd en wordt de spreiding in temperatuur
  zichtbaar gemaakt.
Naast deze kwaliteitsbegeleiding van het werk buiten werd verificatieonderzoek uitgevoerd op de bedrijfscontrole van de aannemer. Hiervoor werden door Kiwa KOAC laagdikte, holle ruimte en samenstelling van duplo-kernen bepaald en werden de verkregen waarden vergeleken met die uit de bedrijfscontrole van de aannemer. Wanneer de verschillen binnen de toleranties vallen wordt de bedrijfscontrole als geldig beschouwd en kan de aannemer daarmee toetsen of zijn werk aan de specificaties voldoet.
Kwaliteitszorg zorgt ervoor, dat de opdrachtgever waar voor zijn geld krijgt en is vanuit beheersing van de levenscycluskosten als een vorm van bezuinigen op toekomstige uitgaven te beschouwen.


Asfalt aangebracht met drie 
asfaltspreidmachinesAsfalt aangebracht met drie 
asfaltspreidmachines Beeld van 
thermocameraBeeld van thermocamera

foto
Kwaliteitzorg

telefoon 088 - 5622672

e-mail

  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap