Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Kwaliteitsborging

Vanzelfsprekend moeten hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van ontwerp en aanleg van wegverhardingen. Een wegconstructie moet immers niet alleen in de eerste levensfase aan de eisen voldoen maar ook in de daarop volgende jaren moeten de prestaties boven een aanvaardbaar niveau blijven. Onderhoudsintervallen mogen niet zo kort worden dat frequente hinder voor het verkeer optreedt. Kwaliteitsborging tijdens de gehele levenscyclus is dan ook van groot belang.

Om de kwaliteit zo optimaal mogelijk te borgen kan Kiwa KOAC het hele totstandkomingproces begeleiden met adviezen, proeven, metingen, procescontroles en toetsing. Dat begint al bij het opstellen of toetsen van specificaties, waaraan het product en het proces moeten voldoen, en eindigt bij de eindcontrole. U kunt ons in de hele keten inzetten. Begeleiding in één of meer ketenstappen 'op maat' hoort ook tot de mogelijkheden. Zo kan Kiwa KOAC zich bijvoorbeeld beperken tot een van de fasen van het werk.

Voor aanvang van de uitvoering kunnen wij het ontwerp en het uitvoeringsplan beoordelen om vertrouwen te krijgen in het gewenste kwaliteitsniveau. Daarnaast kunnen we het kwaliteitsplan, de CE-certificaten en de typeproefresultaten beoordelen. Tijdens de uitvoering kan Kiwa KOAC de voorafgestelde processen toetsen om vast te stellen of het beoogde kwaliteitsniveau zal worden behaald. Het toetsingsplan is doorgaans gebaseerd op risico-inschatting en bevat onder andere stop-, bijwoon- en registratiepunten. Daarnaast voeren wij controle van documenten uit. De breedte van onze dienstverlening komt het best tot uiting wanneer de totale keten door ons wordt begeleid.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Kwaliteitszorg

telefoon 088 - 562 26 72

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap