Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Kwaliteitsbegeleiding

In het kader van de kwaliteitsborging van de uitvoering van wegen en bedrijfsverhardingen zoals containerterminals vindt over het algemeen een toetsing plaats. In de klassieke contractsituatie voert de opdrachtnemer (de aannemer) tijdens de uitvoering een bedrijfscontrole uit en voert de opdrachtgever na afronding van het werk een opleveringscontrole uit.

Door de opkomst van de nieuwe contractvormen (DC, PPS, DBFM), is de verantwoording voor de kwaliteit verschoven naar de opdrachtnemer, die dit met garanties moet waarborgen. Kiwa KOAC verifieert, als onafhankelijke derde, onder gezag van de opdrachtgever de bedrijfscontrole en toetsing. Wij kunnen echter ook opdrachtnemers ondersteunen bij risicoanalyses en in kaart brengen van de kritische faalfactoren. Door een juiste keuze van beheersmaatregelen kunnen de faalkosten worden beperkt. Wij kunnen u ook van dienst zijn in een eenduidige communicatie naar de opdrachtgever.

Om de kwaliteit zo optimaal mogelijk te borgen kan Kiwa KOAC het hele totstandkomingproces begeleiden met adviezen, proeven, metingen, procescontroles en toetsing. Dat begint al bij het opstellen of toetsen van specificaties, waaraan het product en het proces moeten voldoen, en eindigt bij de eindcontrole. U kunt ons in de hele keten inzetten. Begeleiding in één of meer ketenstappen 'op maat' hoort ook tot de mogelijkheden. Zo kan Kiwa KOAC zich bijvoorbeeld beperken tot de voorbereidende fase, het contract of de uitvoeringsfase. Onze kwaliteitsbegeleiding gaat zo ver als u dat wilt.


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Kwaliteitszorg

telefoon 088 - 562 26 72

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap