Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Verontreiniging in fundering

Net als asfalt moeten ook funderingsmaterialen onderzocht worden op milieubelastende componenten, wanneer ze worden opgenomen voor hergebruik. De onderzoeksprocedures voor ongebonden en gebonden materialen zijn verschillend.

Ongebonden funderingsmaterialen worden in de terminologie van het Besluit Bodemkwaliteit aangemerkt als niet-vormgegeven bouwstoffen. De uitloogeisen voor zware metalen en anionen voor deze bouwstoffen worden uitgedrukt in mg per kg droge stof. Aan de vormgegeven bouwstoffen (gebonden funderingen) wordt de eis gegeven in mg per m² bouwstof, dus als uitloging per oppervlakte-eenheid. Het besluit Bodemkwaliteit bevat een criterium om vast te stellen of een bouwstof duurzaam vormvast is.

Milieuhygiënisch onderzoek op funderingsmaterialen kan tijdrovend zijn vanwege de duur van sommige proeven. Kiwa KOAC kan u van dienst zijn met de uitvoering van een indicatief milieuhygiënisch onderzoek op funderingsmaterialen. Na bemonstering en het aanmaken van mengmonsters worden funderingen meestal onderzocht op het standaardpakket NEN 5740 bestaande uit: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK-10, minerale olie en PCB exclusief de structuurparameters. Als slakken of sintels worden aangetroffen, adviseren we om de uitloging indicatief vast te stellen met de CEN-test (NEN-EN 12457).


Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Laboratorium

telefoon 088 - 5622672

e-mail


foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap